HVORFOR SKOLEDEKOR FOR AKTIV LÆRING?

Det er forsket på sammenhengen mellom aktivitet og læring i mange år, og en rekke prosjekter innen emnet er grundig dokumentert. Resultatene har vist at aktive barn lærer bedre. Med fysisk aktiv læring stimuleres hjernen, slik at elevene deltar mer våkent og aktivt i læringsprosessen. Med andre ord er denne formen for læring et verktøy som brukes for å nå læringsmål i andre fag enn kroppsøving (https://www.activeacademics.org/). 

Barn er aktive av natur og ikke skapt for å sitte stille ved en pult. Det er derfor viktig at de får lære gjennom alle sansene sine. Skoledekor som fremmer aktivitet i samsvar med læring, gir elevene en konkret og visuell forståelse av ellers abstrakte temaer. Produktene vi tilbyr er uten språk, slik at elevene kan lære uavhengig av sine språklige ferdigheter. De er derfor også egnet i barnehager.

 

Visuelle verktøy

Med vår skoledekor for aktiv læring får elevene en læringsprosess som ellers kan virke vanskelig å forstå, som for eksempel matematikk. Når elevene har fysisk interaksjon med det de skal lære, for eksempel alfabetet eller gangetabellen, lærer de raskere og mer. Det har også vist seg at økt aktivitet fører til mer trivsel og et bedre læringsmiljø.

 

Fysisk aktiv læring i barneskolen

Fysisk aktiv læring var en sentral del av utviklings- og forskningsprosjektet ASK (Active Smarter Kids) som fant sted på en rekke skoler i Sogn og Fjordane i skoleåret 2014/2015. Målet var å undersøke om fysisk aktivitet i samspill med skolefag påvirket elevenes skoleprestasjoner, trivsel og fysisk helse. Ved Vassenden skole var det første resultatet at den tredjedelen av elevene som var svakest i matematikk hadde en stor framgang på nasjonale prøver (https://www.nrk.no/vestland/pa-denne-skulen-har-elevar-leika-seg-betre-i-matte-1.13371760).

 

Fysisk aktiv læring av matematikk på ungdomsskolen

I en studie om matteundervisning på 8. trinn viste det seg at fysisk aktivitet kan ha en positiv innvirkning på faglige prestasjoner, føre til økt konsentrasjon og gi et godt læringsmiljø. Denne læringsstrategien kan hjelpe elevene med å konstruere kunnskap på en virkelighetsnær og helhetlig måte. Målet med studien var å undersøke hvilken effekt fysisk aktiv læring hadde på innlæring av matematiske begrep i ungdomsskolen, og hvordan denne læringsaktiviteten ble mottatt av lærere og elever. Det ble gjennomført fysisk aktiv læring i tre emner fra pensumet i 8.klasse; lengde og flate, statistikk og algebra. Elevene arbeidet i grupper og skulle lære begreper i matematikk, ved å gjøre fysiske aktiviteter og bearbeide resultatene. 

Elevene i klassen sa at fysisk aktiv læring var motiverende og ga god introduksjon til nye emner. Når lærestoffet ble konkretisert, opplevde elevene at det var lettere å forstå og å huske. Elever med lave ferdigheter i matematikk konsentrerte seg bedre, og opplevde at samarbeid i grupper gjorde det enklere å forstå lærestoffet. Faglæreren erfarte at fysisk aktiv læring kan bidra til at elevene får en bedre forståelse av matematiske begrep (https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/2498425). 

Kontakt Marius eller Jørgen

Ta kontakt med Marius eller Jørgen. De vil svare deg på dine spørsmål og veilede deg gjennom prosjektet.